Sem vložte podnadpis

Informace pro akcionáře


Představenstvo společnosti Báňské projekty Teplice a.s. sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice,
                    informuje akcionáře o konané valné hromadě dne 25.9.2018.

S odkazem na §536 občanského zákoníku sděluje emitent Báňské projekty Teplice a.s., sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČO 46708456, že dne 25.9.2018 přijala řádná valná hromada akcionářů emitenta toto rozhodnutí:

Řádná valná hromada schvaluje přeměnu podoby akcií společnosti, a to u všech stávajících 28.526, tj. dvaceti osmi tisíci pěti sty dvaceti šesti kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč, tj. pět set korun českých, a to ze zaknihované podoby na podobu listinnou. Současně se v souvislosti s tímto bodem programu mění stanovy společnosti ze dne 7. 10. 2016, a to takto:

Mění se odstavce 2. a 3. článku 4., které nově zní takto:

4. 2. Akcie společnosti jsou listinné cenné papíry na jméno.

4. 3. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

Realizací přeměny podoby akcií se pověřuje v plném rozsahu představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je zejména oprávněno v souladu s § 537 a následujících občanského zákoníku výše uvedené rozhodnutí o přeměně podoby akcií oznámit Centrálnímu depozitáři cenných papírů (dále také jen "CDCP"), dále rozhodnout o dni zrušení evidence akcií jako zaknihovaných cenných papírů, požádat o výpis z centrální i navazující evidence a činit veškerá další rozhodnutí a veškeré úkony potřebné k řádnému ukončení evidence akcií jako zaknihovaných cenných papírů, vydání akcií v listinné podobě a jejich odevzdání akcionářům. Představenstvo společnosti se dále pověřuje zejména též určením lhůt a dalších podmínek k převzetí listinných akcií ze strany akcionářů. S odkazem na § 434 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se mění právní postavení akcionářů až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. S odkazem na § 537 zákona o obchodních korporacích se představenstvo dále pověřuje, aby akcionáře, kteří budou v prodlení s převzetím listinných akcií, vyzvalo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady k převzetí akcií v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že nepřevzaté akcie budou prodány. Výzva bude zároveň zveřejněna v Obchodním věstníku. S akciemi, které nebudou převzaty, je představenstvo oprávněno naložit způsobem, který umožňuje zákon.

Zpráva představenstva

Zpráva dozorčí rady

Zpráva o vztazích za rok 2017

Účetní závěrka za rok 2017 ( rozvaha a výsledovka)
Seznam akcionářů byl dle čl.5 odst. 5 Stanov společnosti nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, který je veden společností Centrální depozitář cenných papírů a.s. (CDCP). Údaje vedené v evidenci cenných papírů jsou pro společnost závazné. Společnost se těmito údaji musí řídit při komunikaci s akcionáři i ostatními institucemi státní správy.
Upozorňujeme tímto akcionáře, že by měli ve svém vlastním zájmu a ve smyslu obecných povinností akcionáře provést kontrolu a doplnění údajů vedených v Centrálním depozitáři cenných papírů a.s. Zejména se jedná o kontrolu, osobních údajů, doručovací adresu - bydliště, bankovního účtu apod.)
CDCP zajišťuje svoji činnost prostřednictvím "účastníků" CDCP. Kontrolu údajů je nutné provést u vybraného účastníka CDCP (www.centralnidepozitar.cz).