Sem vložte podnadpis

Informace pro akcionáře


Seznam akcionářů byl dle čl.5 odst. 5 Stanov společnosti nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, který je veden společností Centrální depozitář cenných papírů a.s. (CDCP). Údaje vedené v evidenci cenných papírů jsou pro společnost závazné. Společnost se těmito údaji musí řídit při komunikaci s akcionáři i ostatními institucemi státní správy.
Upozorňujeme tímto akcionáře, že by měli ve svém vlastním zájmu a ve smyslu obecných povinností akcionáře provést kontrolu a doplnění údajů vedených v Centrálním depozitáři cenných papírů a.s. Zejména se jedná o kontrolu, osobních údajů, doručovací adresu - bydliště, bankovního účtu apod.)
CDCP zajišťuje svoji činnost prostřednictvím "účastníků" CDCP. Kontrolu údajů je nutné provést u vybraného účastníka CDCP (www.centralnidepozitar.cz).